Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

Ordinul directorului general al ANCPI nr.700-2014

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep{ie qi inscriere in evidenfele de
cadastru qi carte funciari
Av6nd in vedere:
- dispoziliile art. 4lit. a) qi c), art. 20, arr. 24 alin. (2) qi art. 40 alin. (2) din Legea
cadastrului qi a publicitSlii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
- dispoziliile art. 1 alin. (5) din Ordinul ministrul administraliei gi internelor nr. 3912009
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nalionald de Cadastru qi
Publicitate Imobiliard gi unitalile sale subordonate qi a taxei de autorizare pentru persoanele
carc realizeazd lucrdri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei qi cartografiei, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare
in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea cadastrului gi a publicitdtrii imobiliare nr. 7/1996,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din
Regulamentul de organizare gi funcfionare a Agenliei Na{ionale de Cadastru gi Publicitate
Imobiliard, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. I.28812012, cu modificdrile ulterioare,
Directorul general al Agen{iei Na}ionale de Cadastru qi Publicitate Imobiliard emite
prezentul
ORDIN:
Art. 1 Se aprobd R,egulamentul de avizare, receplie qi inscriere in evidenJele de
cadastru gi carte funciard, prevdnrt in anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.
Art,2 Pe data intrdrii in vigoare a prezentului ordin se abrogd:
a) Ordinul directoruLlui general al Agenliei Nafionale de Cadastru gi Publicitate
Imobiliard m. 63312006 pe:ntru aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a
birourilor de cadastru qi publicitate imobiliard, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,
P artea I rtr. 1049 129 .I2.2006, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
b) Ordinul directorului general al Agenliei Na{ionale de Cadastru qi Publicitate
Imobiliard nr. 63412006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul, modul de
intocmire gi receplie a documentaliilor cadastrale ?n vederea inscrierii in cartea funciard,
publicat in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I nr. 1048129.12.2006. cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
c) Ordinul directoru.lui general al Agen]iei Nationale de Cadastru gi Pubiicitate
Imobiliard nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare qi receptie a
lucrdrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al
fotogrammetriei gi al cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I nr.
223109.04.2010;
d) Ordinul directoruJlui general al Agen{iei Nalionale de Cadastru qi Publicitate
Imobiliard w. 18612009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de
Agentia Nalionald de Cadastnu gi Publicitate Imobiliard qi unitAflle sale subordonate publicat in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea Im.296106.05.2009, cu completdrile ulterioare.
Art. 3 Prezentul ordirL intrd in vigoare in 30 de zlle de la data publicdrii in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I.
ANEXA NR. 1.1 la regulament

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR

UAT …….. Sector cadastral nr……
Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)
1. DESCRIEREA IMOBILULUI
DATE TEREN DATE CONSTRUCŢII
Identificator teren Adresă imobil Număr cadastral1) Nr. CF1) Suprafaţa măsurată Intravilan/
extravilan (I/E) Nr. top. Nr. tarla Nr. parcelă Categorie folosinţă Identificator construcție Cod grupă destinaţie Suprafaţa construită Nr. niveluri Nr. CF Constr. cu acte (DA/ NU)2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Proprietar=1 /
Posesor=0 Data naşterii/
CUI Domiciliu/
Sediu Cota parte Identificator entitate asociată2) Cotă parte teren UI3) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar4)
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent


3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE
Titular Data naşterii/
CUI Domiciliu/
Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte Identificator entitate asociată 2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent


4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII 5. OBSERVAŢII
Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent Identificator entitate asociată 2) Imobil împrejmuit / neîmprejmuit Imobil contestat / necontestat5) Alte observaţii


1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie, UI
3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu
4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
5) Se completează numai pentru livrările de tip „copie finală”; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr… din..
Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Model pentru UI din construcţiile condominiu
UAT …….. Sector cadastral nr……
1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE
Identificator UI Adresa construcţiei Număr cadastral/ Nr. top. 1) Nr. CF individuală1) Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală
(UI) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren

2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Proprietar=1 /
Posesor=0 Data naşterii/
CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte2) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar3)
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent


3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE
Titular Data naşterii/
CUI Domiciliu/
Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent


4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII 5. OBSERVAŢII
Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent Date UI contestat / necontestat4) Alte observaţii


1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune
3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
4) Se completează numai pentru livrările de tip „copie finală”; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr … din
Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Formularul de mai jos (Fișa colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.


Fișa Colectivă
UAT ……………………………..
Sector cadastral nr. ..................

A. Partea I - Foaia de avere
ID-Cn Număr cadastral/
Nr .top. 1) Număr CF 1) Adresa construcţiei Suprafaţa ocupată
la sol (mp)


Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală
(UI) Nr. CF individuală 1) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren Obs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTAL
Descrierea părţilor comune indivize:

1)Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
Note:
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI

ANEXA NR. 1.2 la regulament

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR
DEȚINĂTORI
Judeţul…………
UAT……………
Nr. crt. Nume/ denumire deţinător Data naşterii / CUI
Identificator1) Planşa Sector cadastral Adresa imobilului2) Suprafaţa în proprietate Suprafaţa în posesie Observaţii deţinător3)1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de cadastru sistematic
2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament
3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
Note:
Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI
ANEXA NR. 1.3 la regulament

MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ
RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ
Scara 1:........
UAT ….., Sector cadastral …..
Identificator cadastru sistematic:
Adresa unităţii individuale:
Se completează cu releveul
unităţii individuale


Se completează cu tabelul centralizator al suprafeţelor utile ale încăperilor unităţii individuale


Executant (nume/denumire, semnătură şi ştampilă)
Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării

ANEXA NR. 1.4 la regulament

Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastruluiOCPI…………… PRIMĂRIA ……………
Nr………..data………....... Nr.………data…………
PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
UAT ………….


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ………….reprezentat prin directorul OCPI şi Primăria………….., reprezentată prin Primar, au procedat în data de ……….., în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. / unitatea administrativ-teritorială ……… judeţul ………

Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planul cadastral al unităţii administrativ-teritoriale:.............. planșe
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: …… volume
c) Opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială:……. volume

Perioada de publicare a Documentelor tehnice ale cadastrului este de 30 de zile de la ………..până la ……….. .


Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …………….... Primarul unităţii administrativ-teritoriale…………………..……..

Nume şi prenume Nume şi prenume

Semnătura Semnătura
ANEXA NR. 1.5 la regulament

Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
OCPI……….. PRIMĂRIA ……………
Nr………..data………....... Nr.………data…………
PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
UAT ………


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară………….. reprezentat prin directorul OCPI …………… şi Primăria …………., reprezentată prin Primar ……………….., au stabilit în data de …………..în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, încheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. …../unitatea administrativ-teritorială ………….. judeţul ……….

În perioada publicării documentelor tehnice, au fost înregistrate:
- Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
- Nr contestaţii privind calitatea de posesor:
- Nr. dosare conţinând cererile de rectificare/contestaţiile şi documentele aferente:Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …………….

Nume şi prenume
Semnătura Primarul unităţii administrativ-teritoriale…………………..

Nume şi prenume
Semnătura

ANEXA NR. 1.6 la regulament

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

Nr............…/…...............

Subsemnatul/Subscrisa ....................................................., domiciliat în/cu sediul în localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. ....., et. ..........., ap. ....., sector nr./judeţul ......., identificat cu BI/CI, seria ............., nr..........................., eliberat de ................... /CUI ………………………….., reprezentat/ă prin ……………………….. domiciliat în ........................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeţul ..............., identificat cu BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ..........................................., conform procurii/împuternicirii nr. ..............
În baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunoştinţă date despre imobilele pe care le deţin pe teritoriul administrativ ......................................., sectorul cadastral nr. ..........
Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) în Registrul cadastral al imobilelor:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
În urma verificării datelor afişate, formulez prezenta cerere de rectificare pentru următoarele motive:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
Semnătura

ANEXA NR. 1.7 la regulament

FORMULAR CONTESTAŢIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR


Subsemnatul/Subscrisa.....................................................domiciliat în/cu sediul în localitatea..................................str..................................nr.....................bl.......sc.....et............ap........sector nr/judeţul................identificat cu BI/CI seria............. nr...........................eliberat de.................../CUI…………………………..reprezentat/ă prin ……………domiciliat în/cu sediul în ……..…str..................................nr.....................bl.........sc.......et.........ap........sector nr/judeţul…................identificat cu BI/CI seria................nr........................eliberat de ................../CUI............................conform procurii/împuternicirii nr......................, în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, formulez:

Contestaţie cu privirea la calitatea de posesor a lui ........................................................., înscris în Registrul Cadastral la poziţia nr…………….cu ID nr…….……..sectorul cadastral nr. ..............

În susţinerea contestaţiei depun copia acţiunii civile înregistrată la Judecătoria ……………cu nr/certificat de grefă nr.…………………………………având ca obiect …………………….Data Semnătura
ANEXA NR. 1.8 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CERERII DE
RECTIFICARE

Antet OCPI
Nr. ............ data.........…

Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, numită prin prin Decizia nr…………….a directorului OCPI.............…, constituită din următorii membri:
.................................................................................................................................
Analizând cererea de rectificare nr……………din data ..............., cu privire la imobilul identificat prin identificatorul (ID) ...................... din UAT/sectorul cadastral ............................... decide:
În baza (acte, măsurători topografice, etc.)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ADMITE cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SAU
RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele:
………………………………………………………………………………………………………
În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.
Semnăturile membrilor comisiei,
(nume şi prenume)..................................
(nume şi prenume)..................................
Notă: În situaţia în care o cerere de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se va dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate


ANEXA NR. 1.9 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Antet OCPI
Nr. ............ data.........…

PROCES VERBAL

Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, numită prin Decizia nr…………….a directorului OCPI………….. constituită din următorii membri:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Analizând contestaţia nr……………din data...............cu privire la calitatea de posesor a lui…………………………………………………………………..asupra imobilului cu identificatorul (ID) ........................decide:

În baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 și a dovezii de sesizare a instanţei de judecată nr. ………………..înregistrată la Judecătoria………………..având ca obiect ………………………

Admite contestaţia nr………………………privind calitatea de posesor a lui ……………………şi dispune modificarea documentelor tehnice astfel:

Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral…….……………..

1. Se notează posesia faptică în favoarea lui…………………………………….
2. Se notează Contestaţia nr…………………………….şi acţiunea civilă nr. înregistrată la Judecătoria………………………………………………….

SAU

Respinge contestaţia nr………….. pentru motivele:
lipsa dovezii sesizării instanţei de judecată

În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica persoanei care a formulat contestaţie şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

Semnăturile membrilor comisiei

(nume şi prenume)..................................

(nume şi prenume)..................................

ANEXA NR. 1.10 la regulament


FORMULAR ADEVERINŢĂ
Antet OCPI Nr. ............ data.........…


Stimată doamnă notar public,
Stimate domn notar public,


Vă comunicăm că în perioada………..…, conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, s-a îndeplinit procedura de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului întocmite pentru sectorul cadastral/unitatea administrativ–teritorială………………………………….
Menţionăm faptul că imobilul situat în localitatea ……………….., adresa poștală reprezentând……………………………………, în suprafață de ………, a fost afişat cu identificatorul unic nr……… …, precum și faptul că posesorul/posesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP) ………………………………………., nu a/au fost contestat/contestați.
Precizăm de asemenea, că nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestaţii cu privire la posesia imobilului susmenţionat sau cererile de rectificare/contestaţiile formulate au fost respinse.

Director
(nume și prenume) ….
(semnătura și ștampila)

ANEXA NR. 1.11 la regulament
CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ

Către,
.........se menţionează instituţia.......**
.........se menţionează adresa instituţiei.................


Subsemnatul(a).................................................................... cu domiciliul în:..............................................,
legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria.......... nr. ................., CNP........................., prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi consultarea, din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, a următoarelor documente: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în: ...................................................................................înscris în cartea funciară nr. ................................................. a localităţii ....................................., având numărul topografic/cadastral.........................intabulat în favoarea numitului/numitei ...............................................

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva .........se menţionează instituţia.......**, solicitate pentru consultare.

S-a achitat tariful de ..........................lei, prin chitanţa nr…………………./...........................reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ............................. .


DATA SEMNĂTURA


ANEXA NR. 1.12 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........

COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Nr. ........ din data de .../.../20...
Către,

Numele și prenumele ........................, str. ....................., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et..... ap. ....., sector ...., localitatea .................., județul ..........................., vă comunicăm, alăturat, încheierea nr. ........, din data de .../.../20.., de către B.C.P.I. ............ .

REFERENT,
……………………………………………………………………………………………………………………….

DOSAR nr. ........ din .../.../20...

DOVADA DE PRIMIRE ȘI PROCES VERBAL DE PREDARE

Astăzi ... luna ... anul 20...

Subsemnatul, agent ...................... având de înmânat încheierea nr. ......... din .../.../20... dată de B.C.P.I................ m-am deplasat în comuna/satul/orașul/municipiul ...............................str. ......................... nr. ......, bloc ..... scara ..... etaj .... ap. ......, sector/județ .................. la adresa numită .............................., unde:
1. Găsind pe ......................................, destinatar, soț, rudă cu destinatarul, persoana care locuiește cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură, sau funcționarul însărcinat cu primirea corespondenței, serviciul resurse umane, administrația spitalului, comandamentul unității militare, administrația locului de detenție*).
a) aceasta a primit, semnând în fața noastră;
b) refuzând primirea, am afișat actul;
c) primind actul a refuzat să semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece: ......................................................................... .
2. Am afișat actul: pe ușa principală a locuinței destinatarului, pe ușa principală a clădirii, hotelului*);
a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit;
d) persoana citată schimbându-și adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă este ......................................................);
e) persoana citată fiind persoană juridică s-a refuzat primirea.
3. Motivul înapoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolată;
c) teren viran;
d) calamități;
e) persoana citată refuză primirea actelor de procedură și nu sunt posibilități de afișare;
f) destinatar mutat de la adresă și noul locatar nu permite afișarea;
g) destinatar necunoscut;
h) adresa incorectă;
i) lipsă număr de casă indicat;
j) bloc cu mai multe intrări fără indicarea scării.

Semnătura agentului Semnătura primitorului actului
L.S. …………………….
............................ Calitatea în care a primit actul
…………………………
Actul de identitate al primitorului
………………………………

*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinirea procedurii.

ANEXA NR. 1.13 la regulament


ROMÂNIA
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ + - - - - - - - - - - - - - - - +
………………………………………………………………… | T.P. |
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ | ROMÂNIA |
………………………………………………………………… | Nr. DEP/…/… |
Adresa …………………………………………………….….. | Valabil - |
………………………………………………………………… | Denumirea oficiului |
Nr. Dosar ................. din ........................... + - - - - - - - - - - - - - - - +
Ștampila cu data
prezentării
COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Către,
Numele și prenumele ..................., str. ........................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... .
Cod poștal ........ Localitatea ..............
Județul (sectorul) ............

Recomandată
Nr. .............................
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
Ștampila cu data | Oficiul poștal de distribuire |
sosirii + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Aprobat de C.N. "Poșta Română" S.A. cu nr. 10.3/DO/3413-16.06.1999Comunicare de încheiere

Nr. dosar ............. din …………....

Ștampila cu data
prezentării
DOVADĂ

Către:
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
..........................................................................................................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................
..........................................................................................................
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
|Oficiul poștal de distribuire ...... ............|
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Ștampila cu data Ștampila cu data
sosirii sosirii

Recomandată nr. .................ANEXA NR. 1.14 la regulament


CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oraş/Municipiu: ………………………...…
_________________________________________________________________________________________________________________
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................

_________________________________________________________________________________________________________________

Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
Anexă la actul
autentic
nr. ..………/20……
Notar Public,


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
Nr. CF vechi: . ……/…….

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: …………….
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii/Referințe


CONSTRUCȚII
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Adresa Observații/Referințe


B. Partea II. PROPRIETAR şi ACTE

Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Observaţii/Referinţe


C. Partea III. SARCINI

Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini Observații/Referințe

Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public ……………………………
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua și ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de............lei prin chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
___/ ___/ ____ ______________

Data eliberării
___/ ___/ ____ ______________
(parafa și semnătura)


_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
Anexa Nr. 1 la Partea I
_________________________________________________________________________________________________________________
TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................

Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa*) (mp) Observaţii/Referințe

*Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente
Nr. crt Categoria de folosinţă Intravilan Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Nr. tarla Nr. parcelă Nr. topografic Observaţii / Referinţe


Date referitoare la construcţii
Nr. crt Număr Destinaţia construcţiei Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Situaţie juridică Observaţii / Referinţe

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
_________________________________________________________________________________________________________________Punct început Punct sfârşit Lungime segment (m)Coordonate Stereo ‘70**) Lungime Segmente***)
Nr. punct X (m) Y (m)
**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


ANEXA NR. 1.15 la regulament


CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oraş/Municipiu: ………………………...…

Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
________________________________________________________________________________________________________________


A. Partea I.

Nr. CF vechi: …………/…………

Unitate individuală
Adresa: ……………………
Părți comune:………………
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafața
construita (mp) Suprafața
utila (mp) Cote părți comune Cote teren Observații / Referințe


B. Partea II.

Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Observații / Referințe


C. Partea III.


Nr.
crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini Observații / Referințe

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitanţa nr. ................................... /20…….., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.

Data soluţionării Referent/Asistent registrator
___/ ___/ ____ ______________
Data eliberării
___/ ___/ ____ ______________
(parafa și semnătura)_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
Anexa Nr. 1 la Partea I
_________________________________________________________________________________________________________________
Unitate individuală
Adresa: .......................................
Părţi comune: ......................

Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa
construită (mp) Suprafaţa
utilă (mp) Cote părţi
comune Cote teren Observaţii/Referințe


RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

(se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)
_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA NR. 1.16 la regulament

CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oraş/Municipiu: ………………………...…
_________________________________________________________________________________________________________________
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................

______________________________________________________________________________________________________________
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................


Anexă la actul
autentic
nr. ..………/20……
Notar Public,

A. Partea I.
Nr. CF vechi: ……..

Unitate individuală
Adresa: ……………………
Părți comune:………………
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafața
construita (mp) Suprafața
utila (mp) Cote părți comune Cote teren Observații / Referințe


B. Partea II.

Nr.
crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Observații / Referințe


C. Partea III.

Nr.
crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini Observații / Referințe

Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public …………………………………
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua și ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de................ lei prin chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.

Data soluţionării Referent/Asistent registrator
___/ ___/ ____ ______________
Data eliberării
___/ ___/ ____ ______________
(parafa și semnătura)
__________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
Anexa Nr. 1 la Partea I
_________________________________________________________________________________________________________________
Unitate individuală
Adresa: .......................................
Părţi comune: ......................

Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa
construită
(mp) Suprafaţa
utilă (mp) Cote părţi
comune Cote teren Observaţii/Referințe


RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ(se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA NR. 1.17 la regulament

CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru INFORMARE
_________________________________________________________________________________________________________________
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................
________________________________________________________________________________________________________________
A. Partea I.
Nr. CF vechi:. …………….

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: …………………….
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii/Referințe


CONSTRUCȚII
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic Adresa Observații/Referințe


B. Partea II.

Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Observații/Referințe


C. Partea III.

Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini Observații/Referințe

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitanţa nr. ................................... /20…….., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.

Data soluţionării Referent/Asistent registrator
___/ ___/ ____ ______________
Data eliberării
___/ ___/ ____ ______________
(parafa și semnătura)


_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
Anexa Nr. 1 la Partea I
_________________________________________________________________________________________________________________
TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................

Nr. cadastral /
Nr. topografic Suprafaţa*) (mp) Observaţii/Referințe

*Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente
Nr. crt Categoria de folosinţă Intravilan Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Nr. tarla Nr. parcelă Nr. topografic Observaţii / Referinţe


Date referitoare la construcţii
Nr. crt Număr Destinaţia construcţiei Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Situaţie juridică Observaţii / Referinţe

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIARĂ NR. ……… Comuna/Oras/Municipiu: ………………………...…
Nr. cerere ……………..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
_________________________________________________________________________________________________________________Punct început Punct sfârşit Lungime segment (m)Coordonate Stereo ‘70**) Lungime Segmente***)
Nr. punct X (m) Y (m)
**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


ANEXA NR. 1.18 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /…./…./20.........

ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. …………….

Registrator Șef .................................

Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat în .......................................................................... având ca obiect reexaminarea încheierii nr. ……../…./…./20….. privind ............................................. în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. …..…………, se constată următoarele:
………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................*

DISPUNE:

Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:
- imobilul .......................... înscris în cartea funciară nr. .................. (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. …………….) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui .......................................................... ..................... de sub B .................;
- se înscrie/intabulează/notează ..................................................... cu titlu de …….................., în cota de .......... de sub B……., în favoarea ……………………………………................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluţionează de instanța judecătorească competentă.

Data soluţionării Registrator șef,
……………….................. ………………………………….
(parafa și semnătura)

* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligației de plată a impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.___________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA NR. 1.19 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /…./…./20.........

ÎNCHEIERE Nr. ............
Registrator .................................


Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat în .......................................................................... privind ............................................. în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. …, tariful achitat în sumă de ................................... lei, cu chitanţa nr. .................... /.............., pentru serviciul ................................., având codul nr. ......................... .
……………………………………………………………………………………………………………………….*.

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul .......................... înscris în cartea funciară nr. .................. (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. …………….) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui .......................................................... ..................... de sub B .................;
- se înscrie/intabulează/notează ..................................................... cu titlu de …….................., în cota de .......... de sub B……., în favoarea ………………………………….................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluţionează de către registratorul șef.

Data soluţionării Registrator,
……………….................. ………………………………….
(parafa și semnătura)


* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligației de plată a impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal._____________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA NR. 1.20 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /…./…./20.........

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ..............


Registrator .................................


Asupra cererii introduse de ............................................................................................... domiciliat în ....................................................................... privind ........................................................ în cartea funciară nr. ................., a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ................................, pentru care s-a achitat tariful în sumă de ................................ lei, cu chitanţa nr. .................. /.............., aferent serviciului ................................., având codul nr. ........................., se constată următoarele: ...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................*
Având în vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nr……din data de…………anexată prezentei încheieri, în baza art. … , pentru motivele de mai sus,


DISPUNE:

Respingerea cererii înaintate de .......................................... pentru ............................................., cu notarea respingerii în cartea funciară/registrul general de intrare.
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluţionează de către registratorul șef.

Data soluţionării Registrator,
……………….................. ………………………………….
(parafa și semnătura)


* Se va preciza, atunci când este cazul, lipsa dovezii plății impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.__________________________________________________________________________________________________
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA NR. 1.21 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................

_____________________________________________________________________________________________________
CENTRALIZATOR
DATA: ..../..../.......


Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semnătură primire
ANEXA NR. 1.22 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..............................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...............................


Nr. de înregistrare ............../....../....../20......

CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule/Doamnă registrator,

Subsemnatul(a) ................................................................. domiciliat(ă) în localitatea......................................, str. ......................................, nr. ........, legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ................, CNP..................................., tel./fax ............... e-mail: ...........................................prin mandatarul ......................................., CNP/CUI........................., vă rog să dispuneți:

OBIECTUL ÎNSCRIERII:
-intabularea*) ………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
-înscrierea provizorie**) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- notarea***) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
-radierea****) ...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

IMOBILUL:

este identificat prin cartea funciară nr. ........................ a comunei/orașului/municipiului .......................... și numărul cadastral al imobilului ......................, situat în str. .........................................., nr. .........., bl. .........., scara ............, ap. .........., comună/oraș/municipiu .................................................... .

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea încheierii și/sau a extrasului de carte funciară pentru informare: *****) |
+-------------------+--------------------------+-------------------+
| prin poștă []| la sediul BCPI [] fax [] | e-mail [] |
+-------------------+--------------------------+-------------------+

S-a achitat tariful în sumă de ............ lei prin chitanța nr. ....../20....,cu codul ...............

Data Semnătura
……/……/20……

__________________________
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
**) Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească nedef