Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin nr. 2550/2006 din 14/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006
privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti

 

Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a transmis Ministerului Justitiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale si maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti,
tinând seama de dispozitiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, onorariile minimale si maximale se stabilesc la jumatate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevazute în anexa. Dovada veniturilor sub salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se face cu declaratie pe propria raspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligatia de a depune si un certificat de atestare fiscala eliberat de administratia financiara. Onorariile pot fi achitate si în transe, care nu pot fi mai multe de patru, pâna la sfârsitul executarii silite.

Art. 3. - Dispozitiile art. 2 nu se aplica în situatiile în care debitorul este solvabil.

Art. 4. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justitiei nr. 897/C/2001 si nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justitiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

Art. 5. - Directia publicitate mobiliara, notari publici, executori, traducatori si interpreti din cadrul Ministerului Justitiei, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si camerele executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Ministrul justitiei,
Monica Luisa Macovei

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.
Nr. 2.550/C.

 

 

ANEXA

ONORARIILE MINIMALE SI MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti


Nr. crt. Activitatea prestata Onorariile minimale Onorariile maximale

1. Notificarea si comunicarea actelor de procedura 20 lei 400 lei

2. Executari directe:

- evacuari
150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 5.200 lei pentru debitor persoana juridica
 
  - încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
 
  - vizitarea minorului 50 lei 500 lei
 
  - puneri în posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 60 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 5.200 lei pentru debitor persoana juridica
 
  - desfiintarea de lucrari sau constructii 150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 5.200 lei pentru debitor persoana juridica

3. Executari indirecte:

- urmarirea mobiliara a creantelor
- 60 lei pentru creante pâna la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare depaseste 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi pâna la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
 
  - urmarirea imobiliara a creantelor - 150 lei pentru creante de pâna la 1.000 lei
- 150 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare depaseste 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi pâna la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

4. Poprire - 60 lei pentru creante pâna la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare depaseste 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi pâna la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

5. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri 150 lei 400 lei

6. Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila) 100 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 5.200 lei pentru debitor persoana juridica

7. Vânzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul împartelii judiciare 150 lei 2.200 lei

8. Sechestrul asigurator 100 lei - 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

9. Sechestrul judiciar 100 lei - 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

10. Poprirea asiguratorie 100 lei - 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
- 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

11. Proces-verbal de oferta reala 50 lei 350 lei

12. Orice alte acte sau operatiuni date prin lege 50 lei 200 lei

13. Confiscari 10% din valoarea realizata 10% din valoarea realizata

14. Consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale 20 lei 200 lei