Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
din 05/02/2001- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 06/02/2001

completat si modificat cu prevederile:

1. Ordinului nr. 658/2006 din 27/02/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 17/03/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
2. Ordinului nr. 2570/2006 din 17/11/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28/11/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
3. Ordinului nr. 656/2007 din 07/03/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 21/03/2007 pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001

 

 

CAPITOLUL I
Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

 

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Executorii judecatoresti sunt învestiti sa îndeplineasca un serviciu de interes public constând în executarea silita a dispozitiilor civile din titlurile executorii, precum si alte atributii date prin lege în competenta lor.

Art. 2. - Actul îndeplinit de executorul judecatoresc în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de înregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3. - Executorii judecatoresti îsi îndeplinesc atributiile cu respectarea si în limitele competentelor prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecatoresc, de Codul de procedura civila si de alte legi aplicabile în materie.

 

SECTIUNEA a 2-a
Constituirea si functionarea birourilor de executori judecatoresti

Art. 4. - (1) Executorii judecatoresti îsi desfasoara activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civila.

(2) În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti.

(3) Competenta teritoriala a executorului judecatoresc se întinde în întreaga circumscriptie a judecatoriei în care îsi are sediul biroul sau, cu exceptia municipiului Bucuresti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.

Art. 5. - (1) Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se stabileste si se actualizeaza de ministrul justitiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, în functie de cerintele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel încât la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc. Numarul posturilor executorilor judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. La stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea în vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

(2) Ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti anual, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica executorilor judecatoresti carora le-a încetat suspendarea exercitarii functiei.

(4) La numirea pe posturile declarate vacante în conditiile alin. (2) vor avea prioritate, în urmatoarea ordine:

a) executorii judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat;

b) executorii judecatoresti care solicita schimbarea sediului biroului dintr-o circumscriptie a judecatoriei în alta;

c) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie;

d) persoanele scutite de examen, în conformitate cu dispozitiile art. 15 lit. g) din lege, care solicita admiterea în profesie.

(5) ABROGAT

Art. 6. - (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, prin ordin, în baza cererii celui interesat si a referatului întocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind îndeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege. Referatul directiei de specialitate va fi însotit, de regula, de propunerea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti privind îndeplinirea sau neîndeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege si admiterea sau respingerea cererii.

(1.1) Persoanele care au îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si au promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie sunt numite în functie în baza hotarârii de validare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a referatului întocmit de directia de specialitate din Ministerul Justitiei.

(1.2) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesati si dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În ordinul de numire se va specifica judecatoria în a carei circumscriptie îsi va avea sediul biroul de executor judecatoresc, precum si obligatia acestuia ca în termen de 90 de zile sa îsi înregistreze biroul individual sau, dupa caz, în asociere cu alt executor judecatoresc, în conditiile art. 17 alin. (1) din lege.

(3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru înregistrarea biroului poate fi încuviintata de ministrul justitiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecatoresc. Cererea, cuprinzând motivele justificate care îl împiedica sa îsi înregistreze biroul în termenul prevazut de lege, se depune la Camera executorilor judecatoresti, care o înainteaza ministrului justitiei în termen de 48 de ore de la depunere, împreuna cu punctul sau de vedere.

Art. 7. - (1) Înregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecatoresc, într-un registru special tinut de primul-grefier al curtii de apel în a carei circumscriptie îsi are sediul biroul, pe numele executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorilor judecatoresti asociati. Obligatia înregistrarii exista si în cazul executorului judecatoresc care renunta la asociere si îsi deschide birou individual.

(2) La cererea de înregistrare se vor atasa:

- ordinul de numire a executorului judecatoresc;

- dovada existentei sediului biroului - act de proprietate, contract de închiriere sau alt act;

- confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti cu privire la faptul ca biroul dispune de spatiul corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei în bune conditii.

(3) La înregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.

(4) Documentatia prezentata la înregistrare se pastreaza în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde si câte un exemplar al procesului-verbal încheiat cu ocazia depunerii juramântului conform art. 18 alin. (4) din lege.

(5) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrarii, pe care executorul judecatoresc îl va prezenta de îndata Camerei executorilor judecatoresti, iar aceasta îl va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Art. 8. - (1) În registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) se vor înscrie si urmatoarele operatiuni:

- modificari în modul de desfasurare a activitatii în cadrul biroului;

- schimbarea sediului biroului;

- radierea biroului executorului judecatoresc;

- alte operatiuni prevazute de prezentul regulament si de statutul profesiei.

(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor înregistra la cerere, atasându-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti care, dupa caz, poate solicita direct înregistrarea lor.

(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 7 alin. (1), având obligatia de a-l înstiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti despre toate înregistrarile.

Art. 9. - (1) Stampila executorilor judecatoresti cuprinde stema României, numele, prenumele si calitatea de executor judecatoresc, precum si circumscriptia judecatoriei în care îsi are sediul biroul. Modelul si dimensiunea stampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si aprobate de ministrul justitiei prin ordin.

(2) Pierderea sau disparitia stampilei se înscrie în registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrându-se în termen de 5 zile un nou model de stampila, care va contine elemente distinctive fata de cea pierduta sau disparuta.

Art. 10. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti întocmeste si actualizeaza anual tabloul executorilor judecatoresti, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite curtilor de apel, care au obligatia sa îl comunice instantelor din circumscriptia lor. Tabloul executorilor judecatoresti se transmite si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Acest tablou contine numele si prenumele tuturor executorilor judecatoresti care au depus juramântul, precum si sediul biroului în care acestia functioneaza.

Art. 11. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va întocmi si va actualiza permanent liste cuprinzând:

- executorii judecatoresti incompatibili, indicându-se temeiul incompatibilitatii;

- executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie în temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din lege;

- executorii judecatoresti a caror calitate a încetat;

- executorii judecatoresti stagiari, indicând biroul în care sunt angajati si data încheierii contractului individual de munca.

(2) Listele se vor comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei în termen de 5 zile de la întocmirea, respectiv actualizarea acestora.

 

SECTIUNEA a 3-a
Executorii judecatoresti stagiari

Art. 12. - (1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobândirii calitatii de executor judecatoresc si are drept scop pregatirea profesionala a executorului judecatoresc la începutul exercitarii profesiei.

(2) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data încheierii contractului individual de munca.

(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca în activitatea profesionala pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu si a referatului executorului judecatoresc îndrumator, în conditiile prezentului regulament.

Art. 13. - (1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, al concediului de maternitate si de crestere a copilului pâna la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevazute de lege. Durata stagiului se suspenda de drept pâna la preluarea executorului judecatoresc stagiar de catre alt executor judecatoresc îndrumator, daca executorul judecatoresc îndrumator este suspendat.

(2) Perioada de stagiu efectuata anterior suspendarii intra în calculul perioadei de stagiu prevazute la art. 12 alin. (2).

(3) Suspendarea prevazuta la alin. (1) se constata de catre colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti în circumscriptia careia are sediul biroului executorul judecatoresc care a încheiat contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar.

Art. 14. - (1) Colegiul director va solicita, în ultimul trimestru al anului, executorilor judecatoresti din cadrul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti sa îsi exprime optiunea privind angajarea în anul urmator a unor executori judecatoresti stagiari în cadrul birourilor lor.

(2) Dupa centralizarea optiunilor, colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti propune spre aprobare Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti numarul executorilor judecatoresti stagiari care pot fi angajati în anul urmator în birourile de executori judecatoresti. Pâna la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va transmite Ministerului Justitiei necesarul de posturi vacante de executor judecatoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numarului executorilor judecatoresti.

(3) Cel care a promovat examenul de admitere în profesie devine executor judecatoresc stagiar prin încheierea unui contract individual de munca cu executorul judecatoresc în al carui birou îsi va desfasura activitatea. Contractul de munca se încheie pe durata determinata, egala cu durata stagiului.

(4) Angajarea executorului stagiar în cadrul unui birou în care functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati se face de catre executorul judecatoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civila.

(5) Pe durata suspendarii din functie a executorului judecatoresc îndrumator, executorul judecatoresc stagiar poate fi preluat de catre un alt executor judecatoresc care îndeplineste conditiile.

Art. 15. - (1) În perioada de stagiu Camera executorilor judecatoresti va verifica lunar stadiul de pregatire si formare profesionala a executorului judecatoresc stagiar, precum si modul în care acesta si-a îndeplinit atributiile care i-au fost delegate de executorul judecatoresc îndrumator.

(2) Conferintele de stagiu reprezinta o forma de pregatire profesionala a executorului stagiar si sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, care cuprinde cunoasterea legislatiei la zi, dezbateri de spete, expuneri asupra problemelor ivite în activitatea executorilor, studiul doctrinei.

(4) Constatarile verificarilor periodice vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecatoresti si de executorul judecatoresc în al carui birou îsi exercita activitatea executorul judecatoresc stagiar si vor fi aduse la cunostinta celui verificat.

 

SECTIUNEA a 4-a
Organizarea si desfasurarea concursului sau a examenului de admitere în profesie si a examenului de definitivat

 

§1. Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecatoresti stagiari

Art. 16. - Selectia candidatilor pentru admiterea în profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, la solicitarea ministrului justitiei. Concursul sau examenul se va desfasura sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

Art. 17. - Se pot înscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecatoresti stagiari persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 lit. a)-f) din lege.

Art. 18. - (1) Cererea de înscriere împreuna cu dovezile privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel putin 20 de zile înainte de data sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecatoresti în a carei circumscriptie se afla localitatea unde domiciliaza candidatul.

(2) Dupa expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.

Art. 19. - (1) În termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti verifica îndeplinirea cerintelor legale pentru înscrierea la concurs sau examen si pentru dobândirea calitatii de executor judecatoresc stagiar, întocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, dupa caz, de respingere a cererii de înscriere la examen. Referatul de admitere sau de respingere este consultativ. Referatul de respingere trebuie motivat. În a 3-a zi se va afisa la sediul Camerei, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cu numele candidatilor si dosarele admise sau respinse. Despre aceasta se va întocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat împreuna cu lista. La cererea candidatilor ale caror dosare au fost respinse, li se va înmâna acestora copie certificata de pe referatul de respingere.

(2) În termen de doua zile de la afisarea listei, candidatii ale caror cereri de înscriere au fost respinse pot completa dosarul de înscriere pentru a remedia, daca este posibil, cele constatate în referatul de respingere.

(3) ABROGAT

Art. 20. - (1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a dosarului de înscriere, se trimit, se înregistreaza si se centralizeaza la Uniunea Na?ionala a Executorilor Judecatoresti toate dosarele de înscriere, cuprinzând cererea de înscriere, dovezile anexate si referatul de admitere sau de respingere.

(2) Odata cu dosarele de înscriere ale candidatilor, Camera executorilor judecatoresti va înainta situatia centralizata privind datele de identificare a candidatilor si circumscriptia pentru care candideaza.

Art. 21. - (1) Data si locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, si vor fi comunicate Camerelor executorilor judecatoresti cu 30 de zile înainte de aceasta data, în vederea înstiintarii candidatilor, fiind publicate si în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleasi conditii va fi publicata si lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

(2) Cu cel putin 10 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va stabili adresa exacta si ora începerii concursului sau examenului si le va comunica Camerelor executorilor judecatoresti si Ministerului Justitiei. De asemenea, se va dispune afisarea acestora la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecatoresti, fiind publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 22. - (1) În vederea sustinerii concursului sau examenului, Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil si organizarea profesiei de executor judecatoresc.

(2) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecatoresti cu cel putin 30 de zile înaintea datei concursului sau examenului si va fi afisata de îndata, la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicata pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 23. - (1) Comisia prevazuta la art. 28 lit. c) va elabora subiectele si procedura de notare a lucrarilor.

(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului si vor fi redactate astfel încât sa acopere întreaga tematica, formulându-se câte 10 subiecte din fiecare materie.

(3) Dupa redactare subiectele se introduc în plicuri sigilate si se pastreaza la sediul Ministerului Justitiei.

Art. 24. - (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de subiecte, câte doua din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau de examen, si va întocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.

(2) Extragerea prin tragere la sorti se va face de catre presedintele comisiei.

(3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora si minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnati cu organizarea si supravegherea desfasurarii regulamentare a concursului sau examenului.

Art. 25. - (1) Repartizarea candidatilor pe sali, acolo unde este cazul, se va afisa la locul desfasurarii concursului sau examenului, cu 3 zile înainte de data acestuia.

(2) Apelul candidatilor la locul desfasurarii concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, în vederea îndeplinirii masurilor prealabile (verificarea identitatii, primirea foilor pentru examen).

(3) În sala în care are loc concursul sau examenul si pe toata durata desfasurarii acestuia candidatilor le este permis sa aiba pe masa numai colile de hârtie si instrumentele de scris.

(4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului si anularea lucrarii.

(5) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Parasirea temporara a salii se face numai în cazuri exceptionale, cu însotitor.

(6) Dupa începerea comunicarii subiectelor, accesul candidatilor în sala de concurs sau examen, precum si al oricaror alte persoane, în afara membrilor comisiilor prevazute la art. 28 lit. b) si c), este interzis.

(7) Candidatul are obligatia sa predea lucrarea comisiei de coordonare si supraveghere din acea sala, semnând în borderoul special întocmit.

(8) Dupa predarea lucrarii este interzisa revenirea în sala a candidatului.

Art. 26. - (1) Notarea lucrarilor se face de comisia de examinare, în componenta prevazuta la art. 28 lit. c), de regula în termen de 15 zile de la data sustinerii concursului sau examenului.

(2) Notarea fiecarui subiect se face prin punctaj conform baremului întocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor.

(3) La fiecare proba nota se va stabili prin însumarea punctajului obtinut pentru tratarea fiecarui subiect al probei.

(4) Media lucrarii constituie media aritmetica a notelor obtinute la fiecare materie.

(5) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie sa obtina cel putin media 7,00, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00.

(6) Lucrarile candidatilor care au fost surprinsi copiind sau lucrarile cu însemnari vadit efectuate în scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, facându-se mentiunea "anulat" pe lucrare si în borderou.

(7) Lucrarile apreciate ca având însemnari conform alin. (6) nu se deschid decât dupa examinarea si aprecierea acestei situatii cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen.

Art. 27. - (1) Pentru buna desfasurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecatoresc, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si Ministerul Justitiei îsi vor desemna reprezentanti în conditiile prevazute în prezentul regulament.

(2) Reprezentantii Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor fi desemnati în compunerea comisiilor dintre executorii licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala, recomandati de Camerele executorilor judecatoresti. Desemnarea acestora se va face de catre Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) ABROGAT

Art. 28. - În vederea organizarii si desfasurarii concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecatoresc se vor constitui si vor functiona urmatoarele comisii:

a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de înscriere la concurs sau examen, formata din 2 executori judecatoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare la Camera a dosarului de înscriere, comisia va verifica îndeplinirea conditiilor de înscriere si va dispune, prin hotarâre luata cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de înscriere. Respingerea cererilor de înscriere se va motiva. În termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de 5 zile, hotarârea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat împreuna cu hotarârea. Candidatii ale caror cereri de înscriere au fost respinse pot formula contestatie împotriva hotarârii comisiei, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afisare. Contestatia se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de înscriere si se comunica Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti în termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de depunere. Contestatiile se solutioneaza de catre Comisia pentru solutionarea contestatiilor, prevazuta la lit. a1), constituita în acest scop pe lânga Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;

a.1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate împotriva hotarârii comisiei prevazute la lit. a) de catre cei respinsi la înscrierea la concurs sau examen. Comisia este formata din 2 executori judecatoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei, altii decât cei din comisia prevazuta la lit. a). Comisia va examina contestatiile în termen de 48 de ore la de centralizarea si primirea acestora, pronuntându-se prin hotarâre motivata numai asupra acelor cereri de înscriere care au fost respinse si împotriva carora candidatul a formulat contestatie. Comisia, prin hotarâre luata cu majoritate de voturi, poate admite contestatia si poate declara candidatul admis la înscrierea la examen sau poate respinge contestatia si declara candidatul respins, mentinând astfel solutia data anterior prin hotarâre de catre comisia prevazuta la lit. a). Hotarârea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor este definitiva. În termen de 24 de ore de la sfârsitul termenului de solutionare a contestatiilor, hotarârea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat împreuna cu hotarârea;

b) Comisia pentru organizarea si supravegherea concursului sau examenului, compusa din 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. În cazul în care exista un numar mare de candidati, din comisie pot face parte mai mulli membri, pastrându-se însa paritatea reprezentantilor celor doua institutii. Pe lânga activitatea de supraveghere, aceasta comisie asigura verificarea identitatii candidatilor, distribuirea colilor de concurs sau examen în conditiile prezentului regulament, respectarea de catre candidati a conditiilor regulamentare cu privire la desfasurarea concursului sau examenului, preluarea lucrarilor predate de candidati si predarea lor, pe baza de proces-verbal, Comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de concurs sau examen. La primirea lucrarilor si, respectiv, la predarea lor se verifica daca este sigilata partea de lucrare pe care candidatul si-a înscris datele de identificare. Lucrarile predate de candidati vor fi semnate, pe fiecare fila, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei si un reprezentant al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Suportul de scris va fi pregatit de aceasta comisie în seturi de câte 5 coli, având pe fiecare fila stampila Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;

c) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de concurs sau examen, formata din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, desemnat de presedintele acestuia; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din tara; 2 executori judecatoresti desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala. Presedintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, nu participa la elaborarea subiectelor si nici la notarea lucrarilor si vegheaza ca desfasurarea activitatii comisiei sa fie în conformitate cu prezentul regulament;

d) Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formata din: 2 executori judecatoresti numiti prin hotarâre a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, licentiati în drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, altii decât cei care au alcatuit comisia prevazuta la lit. c).

Art. 29. - (1) Dupa comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor sai, se întruneste în sedinta, stabilind baremul de notare, având în vedere complexitatea si gradul de dificultate al fiecarui subiect si aptitudinea de a reflecta capacitatea de întelegere si de sinteza a candidatului.

(2) Baremul de notare se va întocmi, în conditiile alin. (1), în timpul desfasurarii concursului sau examenului si va fi afisat la sfârsitul duratei concursului sau examenului pentru consultare de catre candidati.

(3) Fiecare membru al comisiei va primi câte un exemplar al baremului de notare.

Art. 30. - (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen primeste, pe baza de proces-verbal, prin presedintele sau, lucrarile de examen de la comisia prevazuta la art. 28 lit. b) si procedeaza la notarea acestora.

(2) Înainte de începerea notarii lucrarile se numeroteaza, fara sa fie desfacut coltul unde sunt înscrise datele de identificare a candidatilor.

Art. 31. - (1) Dupa terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrarilor de catre presedintele comisiei, în prezenta tuturor membrilor acesteia.

(2) La fiecare lucrare se citesc numarul acesteia, numele si prenumele candidatului, notele si media obtinute.

(3) Datele prevazute la alin. (2) se înscriu în centralizatorul final care constituie lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagina a acestei liste va fi semnata de toti membrii comisiei.

Art. 32. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la comunicarea catre Camerele executorilor judecatoresti a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidatii din fiecare Camera a executorilor judecatoresti.

(2) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti va afisa la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, întocmind procesul-verbal de afisare, cu precizarea datei si orei. De asemenea, lista va fi publicata si pe paginile de Internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 33. - (1) Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot face contestatie, în termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecatoresti, sub sanctiunea decaderii.

(2) Contestatiile se depun la Camera executorilor judecatoresti unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen si se centralizeaza la sediul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti în termen de doua zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).

Art. 34. - (1) Contestatiile vor fi solutionate de comisia prevazuta la art. 28 lit. d) în cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind tinuta sa se pronunte doar cu privire la materia invocata în contestatie.

(2) Comisia nu poate diminua nota obtinuta initial, în astfel de situatii contestatiile urmând sa fie respinse.

(3) Comisia decide pentru fiecare contestatie, pe baza baremului folosit la notarea lucrarilor de comisia prevazuta la art. 28 lit. c).

(4) ABROGAT

(5) Dispozitiile art. 32 se vor aplica în mod corespunzator.

Art. 35. - În termen de 10 zile de la solutionarea contestatiilor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va înainta Ministerului Justitiei în termen de 5 zile de la validare.

Art. 36. - (1) Ocuparea posturilor de executor judecatoresc stagiar se va face, la nivelul întregii tari, în ordinea mediilor candidatilor, în functie de optiunile exprimate în cererea de înscriere.

(2) În cazul în care au fost exprimate mai multe optiuni pentru acelasi post, are prioritate candidatul care a obtinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, în aceasta ordine:

a) candidatul care are titlul de doctor în drept;

b) candidatul cu activitate mai îndelungata în functii de specialitate juridica de la obtinerea licentei;

c) candidatul care a obtinut medie mai mare la examenul de licenta.

Art. 37. - (1) În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la încheierea contractului de munca în conditiile art. 19 si 21 din lege si ale art. 14 din prezentul regulament.

(2) Executorul judecatoresc care refuza încheierea contractului individual de munca, desi si-a exprimat optiunea de a angaja în anul respectiv în cadrul biroului sau un executor judecatoresc stagiar si aceasta optiune a fost aprobata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si cuprinsa în ordinul de actualizare emis de ministrul justitiei, raspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege.

 

§2. Organizarea si desfasurarea examenului de definitivat

Art. 38. - (1) Dupa expirarea perioadei de stagiu executorii judecatoresti stagiari sunt obligati sa se înscrie pentru sustinerea examenului de definitivat.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti organizeaza sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, o data pe an, examenul de definitivat pentru executorii judecatoresti stagiari care au împlinit durata de stagiu, în conditiile prezentului regulament.

(3) Nepromovarea sau, dupa caz, neprezentarea nejustificata a executorului judecatoresc stagiar la doua sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept încetarea contractului sau de munca si pierderea calitatii de executor judecatoresc stagiar. Prin neprezentare justificata se întelege acea neprezentare datorata unor situatii, împrejurari insurmontabile, pe care persoana nu putea si nici nu avea cum sa le prevada pentru a preîntâmpina aparitia lor sau a le evita.

Art. 39. - (1) Examenul de definitivat va consta într-o proba teoretica si o proba practica. Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial si organizarea profesiei de executor judecatoresc, dispozitiile art. 22 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzator. Proba practica va consta în întocmirea unui act procedural.

(2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10. Media examenului de definitivat se stabileste pe baza mediei aritmetice dintre media obtinuta la proba teoretica si nota obtinuta la proba practica. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie sa obtina cel putin media 7,00 la proba teoretica, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00. De asemenea, nota obtinuta la proba practica trebuie sa nu fie mai mica de 5,00.

Art. 40. - (1) Cererile candidatilor, împreuna cu dovezile de îndeplinire a conditiilor prevazute la art. 15 din lege si cu referatul executorului judecatoresc îndrumator se vor depune cu 20 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecatoresti în a carei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul.

(2) Referatul executorului judecatoresc angajator va cuprinde:

a) data angajarii executorului judecatoresc stagiar;

b) conduita executorului judecatoresc stagiar pe durata stagiului;

c) preocuparea pentru pregatirea profesionala;

d) volumul de activitate, pe categorii de operatiuni;

e) comportamentul executorului judecatoresc stagiar;

f) propunerea motivata de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examenul de definitivat.

(3) ABROGAT

(4) ABROGAT

(5) ABROGAT

(6) Camera executorilor judecatoresti va comunica, odata cu dosarele candidatilor, situatia centralizata a acestora, datele de identificare, circumscriptia pentru care candideaza, precum si optiunile exprimate în cererea de înscriere.

(7) ABROGAT

Art. 41. - (1) ABROGAT

(2) Dispozitiile art. 19-21 si 23-36 se aplica în mod corespunzator.

Art. 42. - ABROGAT

Art. 43. - ABROGAT

Art. 44. - În termen de 5 zile de la validarea rezultatelor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va înainta ministrului justitiei propunerile de numire a executorilor judecatoresti. Acestea vor fi însotite de situatia centralizata pe Camere, de dosarele candidatilor declarati admisi în urma validarii rezultatelor, precum si de cererile lor de numire în functie, indicându-se postul obtinut în urma optiunii exprimate, în functie de pozitia de pe lista corespunzatoare notei obtinute.

§3. Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica

Art. 45. - Pe locurile ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute la art. 5 alin. (4) lit. a) si b), Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, va organiza concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica.

Art. 46. - Dispozitiile art. 18-21, 23-36, 39 si 44 din prezentul regulament se aplica în mod corespunzator.

§4. Admiterea în profesie pentru persoanele scutite de examen în conditiile art. 15 lit. g) teza finala din lege

Art. 46.1. - (1) Persoanele prevazute la art. 15 lit. g) teza finala din lege pot formula cerere pentru ocuparea unuia dintre posturile ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c).

(2) Cererea, în care se poate exprima o optiune principala si mai multe optiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecatoresti în a carei circumscriptie se afla localitatea în care domiciliaza candidatul, însotita de urmatoarele documente:

- copie legalizata a diplomei de licenta în studii juridice;

- copia actului de identitate;

- declaratie pe propria raspundere ca are capacitate deplina de exercitiu;

- cazierul judiciar;

- recomandare de la ultimul loc de munca;

- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecatoresc;

- dovada ca nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în functia de executor judecatoresc si nici în anul respectiv; daca nu mai este în functie, dovada ca nu si-a încetat activitatea din motive imputabile;

- dovada ca a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;

- dovada ca a desfasurat o perioada de cel putin 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si ca a promovat examenul de definitivat în aceasta profesie.

Art. 46.2. - (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecatoresti în a carei circumscriptie se afla localitatea în care domiciliaza candidatul, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei posturilor ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c). Lista se afiseaza cel putin la sediul Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, si se publica pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(2) Camerele executorilor judecatoresti formeaza dosarele cuprinzând fiecare cererea si anexele acesteia, pe care le comunica Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti în termen de 5 zile de la data înregistrarii.

(3) Dosarele candidatilor vor fi înaintate Ministerului Justitiei însotite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere întocmit de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, se va transmite Ministerului Justitiei situatia centralizata cu candidatii, optiunile acestora si numarul de optiuni pe fiecare post.

Art. 46.3. - Când numarul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decât numarul posturilor vacante din circumscriptia unei judecatorii, ordinea de prioritate a solicitantilor se va stabili cu respectarea urmatoarelor criterii:

1. sa nu fi fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în functia de executor judecatoresc si nici în anul respectiv. Daca nu mai este în functie, trebuie îndeplinita si conditia ca acesta sa îsi fi încetat activitatea din motive neimputabile;

2. sa aiba domiciliul într-o localitate din circumscriptia judecatoriei în care solicita numirea;

3. sa fi absolvit cursuri de specializare;

4. alte aspecte relevante.

 

SECTIUNEA a 5-a
Încetarea si suspendarea calitaii de executor judecatoresc

Art. 47. - Încetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:

a) în cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecatoresti si se înainteaza ministrului justitiei prin Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

b) în cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionarii, respectiv a constatarii incapacitatii de munca, potrivit procedurii legale;

c) în cazurile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c), d), g) si h) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;

d) în cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. e) din lege, la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

e) în cazurile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. f), numai daca acestea sunt imputabile executorului judecatoresc. Constatarea imputabilitatii cazurilor se face de catre un inspector de specialitate din Ministerul Justitiei.

Art. 48. - Suspendarea exercitarii functiei de executor judecatoresc se dispune sau se aproba, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:

a) în cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) din lege, la solicitarea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;

b) în cazul prevazut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecatoresti;

c) în cazul prevazut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecatoresc, avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat sa solicite suspendarea.

Art. 49. - Încetarea suspendarii executorului judecatoresc se dispune de ministrul justitiei din oficiu sau la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti ori a Camerei executorilor judecatoresti, daca au disparut împrejurarile care au determinat-o.

Art. 50. - (1) În toate cazurile de încetare sau suspendare a calitatii de executor judecatoresc ori de schimbare a sediului biroului în circumscriptia altei judecatorii, în lipsa unui executor judecatoresc asociat sau a unui alt executor judecatoresc în aceeasi circumscriptie, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va delega, în termen de 10 zile de la data primirii ordinului de suspendare sau încetare a calitatii de executor judecatoresc, un executor judecatoresc din circumscriptia altei judecatorii situate în raza aceleiasi curti de apel, pentru îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 7 din lege.

(2) Executorul judecatoresc delegat va putea functiona, daca este posibil, în sediul biroului de executor judecatoresc caruia i-a încetat aceasta calitate sau, în caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va stabili pe perioada delegarii un nou sediu pentru birou.

Art. 51. - (1) Arhiva executorului judecatoresc care si-a încetat activitatea va fi inventariata si sigilata de catre o comisie formata din 2 reprezentanti desemnati de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(2) În situatia în care în circumscriptia respectiva nu mai functioneaza nici un executor judecatoresc, arhiva va fi preluata de Camera executorilor judecatoresti pâna la numirea unui executor judecatoresc în acea circumscriptie conform art. 48 din lege.

(3) În situatia în care în aceeasi circumscriptie functioneaza alt executor judecatoresc, arhiva va fi predata acestuia.

(4) În situatia în care în circumscriptie ramân sa functioneze mai multi executori judecatoresti, colegiul director la Camerei executorilor judecatoresti va desemna executorul judecatoresc care va prelua arhiva.

 

 

CAPITOLUL II
Drepturile, îndatoririle si raspunderea executorului judecatoresc

 

SECTIUNEA 1
Drepturile executorilor judecatoresti

Art. 52. - Executorii judecatoresti se bucura de stabilitate în functie, neputând fi mutati în alta localitate fara acordul lor.

Art. 53. - (1) Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna anual, în conditiile stabilite prin statut.

(2) Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiei la sistemele de asigurari sociale, în conditiile prevazute de legea speciala.

Art. 54. - (1) Daca în circumscriptia unei judecatorii functioneaza un singur birou de executori judecatoresti si executorul judecatoresc se afla în concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, în lipsa unui executor judecatoresc asociat Camera executorilor judecatoresti va delega un alt executor judecatoresc pentru a asigura functionarea acestui birou, în afara de cazul în care executorul judecatoresc titular se îngrijeste personal de substituirea sa, încunostintând în acest scop Camera executorilor judecatoresti.

(2) În situatia în care în circumscriptia acelei judecatorii functioneaza mai multe birouri de executori judecatoresti, pentru cazurile aratate la alin. (1) Camera executorilor judecatoresti va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou din aceeasi circumscriptie.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si în situatia în care executorul judecatoresc nu îsi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti ca fiind întemeiate.

Art. 55. - (1) Executorul judecatoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata, stabilit în conditiile legii.

(2) Ministrul justitiei stabileste, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, onorariile minimale si maximale pentru activitatea executorilor judecatoresti.

(3) La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care sa reflecte cheltuiala executorului judecatoresc, efortul intelectual, complexitatea si valoarea actului, precum si raspunderea executorului judecatoresc pentru actul îndeplinit.

(4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, ministrul justitiei va stabili onorarii minimale si maximale speciale, precum si posibilitatea achitarii lor în mai multe transe.

(5) Onorariile se actualizeaza în aceleasi conditii prevazute de lege pentru stabilirea lor.

 

SECTIUNEA a 2-a
Îndatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

Art. 56. - (1) Obligatia executorilor judecatoresti de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta în cadrul activitatii lor, precum si de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, în afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.

(2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul executorului judecatoresc.

(3) Executorul judecatoresc chemat ca martor în fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati în apararea secretului sau în conditiile prevazute de lege.

(4) În conditiile legii, înscrisurile originale aflate în arhiva biroului executorului judecatoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si ramân la dosarul cauzei daca sunt declarate false, cu obligatia comunicarii hotarârii sau a ordonantei procurorului; în caz contrar actul se va restitui.

(5) Punerea la dispozitie a dosarelor de executare catre autoritatea judiciara competenta se va face numai în copii certificate de catre executorul judecatoresc ca fiind conforme cu originalul.

Art. 57. - (1) Prestigiul profesional îi impune executorului judecatoresc interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, în afara de cazurile în care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului, programul de lucru si continutul activitatii.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este îndreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra întregii activitati a executorilor judecatoresti.

Art. 58. - Este interzis executorilor judecatoresti sa dobândeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

Art. 58.1. - (1) Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de Camerele executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel, de institutii de învatamânt superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea Camerelor executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti.

(3) Formarea profesionala continua a executorilor judecatoresti se realizeaza tinându-se seama de necesitatea specializarii lor.

Art. 58.2. - (1) În cadrul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel se organizeaza periodic cursuri de formare profesionala continua. Tematica acestora este unitara la nivelul întregii tari si se aproba de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

(2) Presedintele Camerei executorilor judecatoresti raspunde de organizarea activitatii de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti din circumscriptia Camerei si de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

(3) La cursurile de formare profesionala vor participa si reprezentanti ai directiei de specialitate, precum si inspectori de specialitate din Ministerul Justitiei, în vederea cunoasterii problemelor teoretice si practice cu care se confrunta executorii judecatoresti în activitatea de executare silita.

(4) În vederea verificarii si evaluarii îndeplinirii obligatiei de formare profesionala, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei i se vor trimite, dupa fiecare curs, materialele privind tematica, precum si o prezentare a problemelor dezbatute, a punctelor în divergenta si a propunerilor de solutionare a acestora.

Art. 59. - (1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul în care îsi exercita obligatiile profesionale ce îi revin este garantata prin casa de asigurari constituita în conditiile art. 34 din lege.

(2) La începutul activitatii sale executorul judecatoresc devine membru al casei de asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza în cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti potrivit statutului propriu.

Art. 60. - În cazul abaterilor disciplinare prevazute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti sau ministrul justitiei exercita actiunea disciplinara în termen de 1 an de la data când au luat cunostinta de existenta unei abateri, dar nu mai târziu de 3 ani de la data savârsirii ei.

Art. 61. - (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina ales de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti pentru o perioada de 3 ani, care este format din 3 membri.

(1.1) Adunarea generala a fiecarei Camere va alege pe durata mandatului membrilor Consiliului de disciplina un numar de 3 supleanti.

(2) Dupa confirmarea de catre colegiul director al Camerei Consiliul de disciplina îsi desemneaza presedintele si vicepresedintele.

(3) Consiliul de disciplina îsi desfasoara activitatea în mod independent si nu se subordoneaza colegiului director al Camerei.

(4) Pentru situatii exceptionale în care Consiliul de disciplina nu poate fi legal constituit, presedintele Comisiei superioare de disciplina va asigura legala constituire a acestuia prin delegarea unui numar corespunzator de membri ai comisiei din cadrul membrilor supleanti.

Art. 62. - (1) Sedintele de judecata se tin la sediul Camerei executorilor judecatoresti.

(2) La sedintele de judecata poate asista orice executor judecatoresc din cadrul Camerei respective.

Art. 63. - Evidenta lucrarilor Consiliului de disciplina va fi tinuta de un secretar.

Art. 64. - Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplina membrii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, presedintii si vicepresedintii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.

Art. 65. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a atributiilor care le revin în calitate de membri ai Consiliului de disciplina executorii judecatoresti pot fi revocati de adunarea generala a Camerei.

Art. 66. - Consiliul de disciplina are competenta de a judeca orice executor judecatoresc din cadrul Camerei respective, pentru abaterile prevazute la art. 44 din lege.

Art. 67. - (1) Titularul actiunii disciplinare este ministrul justitiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(2) În cazul exercitarii actiunii disciplinare, cercetarea prealabila este obligatorie si se efectueaza de inspectori de specialitate din Ministerul Justitiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(3) ABROGAT

Art. 68. - (1) În vederea cercetarii prealabile a executorului judecatoresc, ministrul justitiei se autosesizeaza.

(2) Daca actiunea disciplinara este exercitata de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti prin presedinte sau înlocuitorul acestuia.

(3) În termen de 60 de zile de la data sesizarii, respectiv a autosesizarii, ministrul justitiei, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectueaza cercetarea prealabila, ancheteaza executorul judecatoresc în cauza si îi aduc la cunostinta continutul dosarului, urmând a promova sau nu actiunea disciplinara.

(4) Colegiul director are obligatia de a comunica, în cel mai scurt timp, masurile dispuse prin hotarâre de Consiliul de disciplina atât Consiliu