Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

Stiri

 • Date organizare examene/concursuri 2015

  28.9.2015

  DATE DE ORGANIZARE SI DEFASURARE A EXAMENELOR/CONCURSURILOR ORGANIZATE DE
  UNIUNEA NATIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI
  Pentru anul 2015 s-au aprobat următoarele date de organizare şi desfăşurare a concursurilor si examenelor:
  1. 10.11.2015 - examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;

  2. 10.11.2015 - concursul pentru schimbări de sediu;

  3. 11.11.2015 - examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;

  4. 11.11.2015 - concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridică.


  Concursurile si examenele mai sus mentionate vor avea loc în Bucureşti, urmând ca UNEJ să comunice, în termenul legal, detalii privind adresa la care acestea se vor desfăşura, precum şi ora de începere a acestora.
  În vederea înscrierii la concursurile si examenele ce urmează a fi organizate de către Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti în luna noiembrie 2015, candidatii au obligatia să depună, în ordinea enumerării, următoarele acte, în vederea ducerii la îndeplinire a condiţiilor prevăzute de lege:

  1. Cerere de înscriere (model tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul UNEJ, de pe site-ul CEJ sau poate fi procurat de la sediul Camerelor Executorilor Judecătoresti de pe lângă Curtile de Apel);
  2. Act de identitate (BI sau CI) – copie conformă cu originalul;
  3. Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie conformă cu originalul;
  4. Certificat nastere copil (dacă este cazul) – copie conformă cu originalul;
  5. Diplomă de licenţă în studii juridice - copie legalizată;
  6. Carnet de muncă (dacă este cazul) –– copie conformă cu originalul (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridică);
  7. Adeverintă de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic - în original (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridică);
  8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care îti depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu;
  9. Cazier judiciar;
  10. Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc;
  11. Referat din partea executorului judecătoresc îndrumător (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoresti stagiari);
  12. Adeverintă eliberată de Colegiul Director al CEJ din care să reiasă aprobarea reducerii de stagiu, dacă este cazul (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoresti stagiari);
  13. Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
  14. 2 fotografii color ( tip C.I.).

  Actele mentionate mai sus vor fi depuse într-un dosar cu sină.

  Cuantumurile taxelor de înscriere la concursurile sau examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, sunt dupa cum urmează:
  1. 1500 lei pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscriptie se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
  2. 3000 lei pentru concursul pentru schimbări de sediu, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 600 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscriptie candidatul are sediul biroului, iar 80%, respectiv suma de 2400 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
  3. 1500 lei pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
  4. 5000 lei pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridică, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1000 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripie se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 4000 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361.
  Depunerea cererilor de inscriere la concurs/examen, insotite de documentele necesare se face pana luni, 12.10.2015, ora 1600 la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se afla localitatea unde domiciliaza candidatul.

 • Model cerere inscriere inscriere concurs/examen

  28.9.2015

  MODEL
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  CONCURSUL / EXAMENUL

  (Cererea se va completa cu litere de tipar)

  NUME
  PRENUME I
  II
  PRENUME PĂRINŢI T
  M
  DOMICILIU Judeţ
  Localitate
  Strada, Nr.
  Bl. Sc. Et. Ap.
  TELEFON
  ADRESĂ EMAIL
  ACT DE IDENTITATE Serie Număr Eliberat la data
  CNP
  STAREA CIVILĂ Căsătorit(ă)
  Necăsătorit(ă)
  Divorțat(ă)
  Văduv(ă)
  FACULTATEA ABSOLVITĂ


  UNIVERSITATEA

  EXAMEN LICENŢĂ SESIUNE (ll/aa)
  POSTUL VACANT PENTRU CARE CANDIDEAZĂ/CIRCUMSCRIPȚIA ÎN CARE ȘI-A DESFĂȘURAT STAGIUL (PT. CONCURSUL DE DEFINITIVAT)  Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, declar pe proprie răspundere următoarele:

  1. Toate datele de mai sus sunt corecte;
  2. Dosarul de înscriere conţine toate actele enumerate în programul de desfăşurare a concursului sau examenului;
  3. Am luat cunoştinţă de tematica concursului.

  Data: Semnătura,
 • Model contestatie

  28.9.2015

  CONCURSUL/EXAMENUL
  Data:
  CONTESTAȚIE
  MODEL
  DISCIPLINA
  (drept civil, drept procesual civil, drept comercial şi organizarea profesiei de executor judecătoresc)


  Nume, prenume.............................................. ...................................................
  Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel......................................................... ...........................................................
  Numărul subiectului contestat ....................................... .....................................
  Motivare.................................. ................................................ ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................................

  Data ______________ Semnătura

3 stiri